• KDV oranları 3065 sayılı Kdv kanununun ‘ 28. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu madde hükmüne göre;  Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur.  Bu genel olarak bilinen kanuni orandır. Bu kanuni oran belirlemesi ile birlikte maddenin devamında Bakanlar Kuruluna bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların  perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetki verilmiş bulunmaktadır.Konut teslimlerinde de 2013 yılının başından geçerli olmak üzere değişik KDV oranları uygulanmakta idi
 • Buna göre1-Net alanı 150 m2’nin üstünde olan konutlarda %18
 • Net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
 •  Beşyüz Türk Lirasına kadar olanlarda %1,
 •  Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde  %8 ,
 •  Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 olarak uygulanmaktaydı.
 • 08 Eylül 2016 tarihinden geçerli olmak üzere; 2016/9153 sayılı Kararın 1. maddesi ile KDV Oranlarının belirlenmiş olduğu Karara Geçici 2. Madde eklenmiş bulunmaktadır.
 • Geçici 2. maddenin hükmü; “Bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” şeklindedir.
 • Yapılan bu düzenlemeyi özetleyecek olursak; Mart 2017’ye kadar geçerli olmak üzere;
 •  08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek net kullanım alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde yeni KDV oranı %8,
 •  08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan arsa birim m2 fiyatı  Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde de yeni %8 olarak,
 • belirlenmiş bulunmaktadır.
 • Yeni yapılan düzenleme ile yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri
 • 1000 Tl ye kadar olan konutların tesliminde %1 
 • 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde % 8,
 • 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de  18 KDV uygulanacaktır.6306 Sayılı kanun kapsamında bulunan rezerv yapı alanı  ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile  riskli yapıların bulunduğu alanlarda ise KDV %1 olarak uygulanmaya devam edecektir
 • Dikkat edilmesi gereken en net nokta şudur. İnşaatın ruhsatını aldığınız tarihteki inşaata başladığınız arsanın m2 rayiç değeri kaç TL  dir