5 Haziran 2018 tarihinde çıkarılan ve geçiş dönemi sonunda  ,14 ekim 2020 tarihinde son şekli verilerek revize edilen taşınmaz ticareti yönetmeliğinin uygulamasında  emlakçılık camiası hayal kırıklığına uğradı.

Bizzat her iki dönemin ticaret bakanları tarafından titizlikle uygulanacağı söylenen taşınmaz ticareti yönetmeliğinde eski tas eski hamam misali herkes bildiğini yapmaya devam ediyor.

Türkiyenin bir elin parmaklarını geçmeyen emlak portalları  taşınmaz ticareti  yetki belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin emlak ilanlarını yayınlamaya devam ediyor.Bu konuda sektörün hakimiyetini elinde bulunduran bir emlak ilan  sitesi başı çekiyor.

Sektörde kayıtdışılık yerel ulusal ve uluslararası markalarda onbinlerce kişi tarafından aleni  olarak icra ediliyor.Gerçi onların haklarını yemeyelim 28 şubat 2021 tarihine kadar geçiş süreleri var.

Peki  iki seneden beri yönetmelik  revizesi peşine takılan, ticaret odaları,,emlakçı esnaf odaları,dernekler,dernek federasyonları ne yapıyor diyeceksiniz.

Valla ben üye olduğum  ticaret odasında  bulunanlara sordum.Ticaret bakanlığına   bu haksız rekabetin  önlenmesi için başvuruya hazırlanıyorlar.

Sen ne yaptın derseniz ki, ben  Ocak ayının ilk haftasında Cimer vasıtası ile Ticaret bakanlığına durumu bildirdim. Sizlerde bağlı olduğunuz oda ve dernek yönetimlerini sıkıştırın.

 Herkesin her an ulaşabileceği aylık kira artışlarının  haberini televizyon televizyon  haber yapan oda dernek veya stk başkanları bu konuda bir önderlik etsinler bir zahmet. Bu konuda  kaçak güreşmesinler.Seviye-4 seviye-5 belgesi için şirket kuranlar,kurulmuş şirketlerle  gizli saklı paslaşmalar yapanlar,100 saatlik eğitimlerle esnafı tekrar tekrar  zorlayanlar,hantal  ticaret odası komiteleri  iş başına lütfen.Artık rekabet kurumunamı başvuracaksınız,Ticaret bakanlığınamı,il ticaret müdürlüğünemi.Ben devletimizin aciz olduğunu düşünenlerden değilim. İlgili kurumların başındaki kişilerin sorumluluk almak istemeyerek topu taca attıklarını düşünüyorum. İl ticaret müdürlükleri  isteseler kayıt dışının  ve yetkisiz ilan vermenin önünü bir talimatla kesebilirler. İnşallah yaparlar.Bizler yetkililere güvenmenin ödülünü bu şekilde almak zorunda değiliz. Yönetmelikle düşürülen hizmet bedeli oranına yapılan itiraza kalan pastadan alacağınız kazanca %4 oranı yeter diye savunma yapan yetkililer. Neredesiniz? Pastayı herkes tırtıklıyor.

Merak edenler için yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdadır

Saygılarımla

Seyfettin Şenel

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ MADDE 24 – 

Bu Yönetmeliğin;

a) 10 uncu maddesiyle eklenen 11 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci maddesiyle değiştirilen 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri 1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer

İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

MADDE 11 –– 

3) İşletmeler;

a) Sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri, 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapıldığı,

b) Sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği,

c) Sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumun gerçekleştiği,

tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlüdür.”

 (4) Bilgi Sistemi ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemlerine entegre edilir.

(5) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınır.

 MADDE 12 – 

(2) İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

b) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmamak.

ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

YÖNETMELİKLE İLGİLİ MADDELER YERİNE YERLEŞTİRİLİNCE

Geçici 1. maddenin 1 maddesisinin 2 /b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri, tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen
(Değişik ibare:RG-16/4/2021-31456) ilköğretim mezuniyeti şartı aranmaz DİYE BİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ OLUYOR.