İmar Barışı ile alakalı Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik bu 06.06.2018  tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Haberin Devamı 

http:/http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm/www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm